Ποικιλομορφία και Πολυπλοκότητα

Ορίζουμε ως "ποικιλομορφία" ενός συστήματος το πλήθος των διαφορετικών πιθανών διακριτών καταστάσεών του. Η ποικιλομορφία εξαρτάται από την κλίμακα παρατήρησης, καθώς μικρές διαφοροποιήσεις που είναι παρατηρήσιμες —και επομένως καθιστούν "διακριτή" την διαφοροποίηση καταστάσεων— στην μικρή κλίμακα δεν είναι παρατηρήσιμες στην μακρά κλίμακα. Έτσι η ποικιλομορφία τείνει να μειώνεται ως προς την κλίμακα παρατήρησης. Η "πολυπλοκότητα" του συστήματος αποτελεί μέτρο της ενσωματωμένης στο σύστημα πληροφορίας και εκφράζει τον λογάριθμο του μέτρου της ποικιλομορφίας. Έτσι εξαρτάται και αυτή από την κλίμακα παρατήρησης

 

Bar‑Yam Y., 1997, Dynamics of Complex Systems. Addison Wesley, Reading, Massachusetts, σ. 12-14

http://necsi.org/publications/dcs/index.html

 

βλ. επίσης:

http://necsi.org/guide/concepts/complexity.html