Προσαρμοστικότητα

Ορίζουμε ως "προσαρμοστικότητα" την χαρακτηριστική ιδιότητα ενός συστήματος να μεταβάλλεται δυναμικά, αντιδρώντας σε ερεθίσματα προερχόμενα από το περιβάλλον του, έτσι ώστε να διατηρεί ή αποκτά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να σχετίζονται με το κριτήριο της βιωσιμότητας, όπως συμβαίνει σε έμβια συστήματα, ή με επιθυμητές ιδιότητες τεχνητών συστημάτων.

 

http://necsi.org/guide/concepts/adaptive.html