Δικτυακή Οργάνωση

Η δικτυακή οργάνωση χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών ομότιμων διασυνδεδεμένων μονάδων που αναλαμβάνουν από κοινού μια σύνθετη λειτουργία της οποίας μικρό μόνο μέρος αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα. Η λειτουργία κάθε μονάδας δεν είναι σαφώς προδιαγεγραμμένη και εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες στις οποίες υποβάλλεται το σύστημα. Έτσι ένα δικτυακά οργανωμένο σύστημα μπορεί να παρουσιάζει υψηλή προσαρμοστικότητα. H αποδοτικότητα της δικτυακής οργάνωσης βασίζεται περισσότερο στην διασύνδεση των μονάδων, και στα συνεργιστικά φαινόμενα που την συνοδεύουν, και λιγότερο στην αποδοτικότητα κάθε μονάδας χωριστά. Ένα δικτυακά οργανωμένο σύστημα μπορεί να αποδειχθεί ανθεκτικότερο από ένα ιεραρχικά οργανωμένο σε επιμέρους αστοχίες, καθώς η λειτουργία μονάδων που αστοχούν μπορεί να αναπληρωθεί με κατάλληλη αναπροσαρμογή της λειτουργίας των υπόλοιπων μονάδων.

Χρησιμοποιούμε εδώ —όπως και σε κάθε σχετική αναφορά— την παραπάνω ειδική έννοια του όρου "δικτυακή οργάνωση" (και αντίστοιχα των όρων "δίκτυο", "δικτυακό πρότυπο"). Η γενικότερη έννοια του δικτύου μπορεί να περιλαμβάνει διαφοροποιημένες μονάδες ή συνδέσεις: http://necsi.org/guide/concepts/network.html.