Σύστημα ΕΡΤΕΚ - Κόμβος

Ο κόμβος αποτελεί την βάση της αναπτυξιακής διαδικασίας της κατασκευής. Είναι ένα απλό στοιχείο διαστάσεων 34 X 34 X 21 cm το οποίο κατασκευάζεται βιομηχανικά ή χειρωνακτικά με συγκόλληση μεταλλικών ελασμάτων. Φέρει υποδοχές για κοχλίωση ή συγκόλληση του μεταλλικού οπλισμού της κατασκευής, καθώς και διάκενα για την διέλευση μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

 

 

Επόμενο >