1.   Εισαγωγή

 

Η διαπίστωση ότι οι καθιερωμένες μέθοδοι δόμησης παρουσιάζουν μεγάλη σπατάλη πόρων και βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τις υπαρκτές παραγωγικές δυνατότητες είναι κοινή και προβληματίζει διαρκώς περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί εκδήλωση ενός γενικότερου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης το οποίο παρουσιάζει αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Το μοντέλο αυτό έχει αμφισβητηθεί ως μη "βιώσιμο". Η αναζήτηση ενός "βιώσιμου" μοντέλου δόμησης και χρήσης του δομημένου χώρου εκφράζεται στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της κοινωνικής δράσης.

Έχοντας την πρόθεση να συμβάλλουμε στην παραπάνω αναζήτηση, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε μεθόδους οι οποίες χαρακτηρίζονται από γενικότητα εφαρμογής και επιτρέπουν την μείωση του χρόνου, του κόστους, της κατανάλωσης πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η παραγωγή και η χρήση του δομημένου χώρου. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η έννοια του "συστήματος", καθώς αυτή περιγράφει μεθόδους με κάποια γενικότητα εφαρμογής. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στα "συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης", όπου η επίτευξη των επιθυμητών στόχων επιχειρείται με την αλληλοσυμπλήρωση των επιμέρους λειτουργιών παραγωγής και χρήσης του δομημένου χώρου και την άρση των συγκρούσεων και ασυμβατοτήτων τους που καθιστούν σπάταλη και αναποτελεσματική την συνολική τους λειτουργία.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι μια σειρά από έννοιες που απασχολούν την σύγχρονη επιστημονική έρευνα πάνω στην γενική θεωρία συστημάτων, έννοιες όπως η "πολυπλοκότητα", η "δικτυακή οργάνωση", η "αυτοοργάνωση", οι "αναπτυξιακές διαδικασίες", οι "αναδυόμενες ιδιότητες" κλπ, μπορεί να συσχετιστούν άμεσα με συστήματα δόμησης και χρήσης του δομημένου χώρου υποστηρίζοντας την ιδέα της "ολοκλήρωσης". Καθώς το καθιερωμένο σύστημα οργάνωσης της κοινωνικής παραγωγής δεν ευνοεί την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων, οι ίδιες έννοιες μπορεί να συσχετιστούν με την αυθόρμητη συγκρότηση κατάλληλων μορφών οργάνωσης των παραγωγών.

Στα πλαίσια της υποστήριξης προσπαθειών ανάπτυξης συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης επιχειρούμε την δημιουργία και την σταδιακή συμπλήρωση μιας βάσης γνώσης σχετικής με το αντικείμενο, καθώς επίσης και την ανάπτυξη συνεργασιών πάνω σε αυτό. Οι συνεργασίες μπορεί να έχουν ερευνητικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα και να συγκροτούνται στην βάση είτε εθελοντικών συνεισφορών είτε επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ξεκινάμε αυτήν την προσπάθεια παρουσιάζοντας στον συγκεκριμένο ιστότοπο ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες, συστήματα τα οποία είτε σχεδιάστηκαν σε επίπεδο ιδεών είτε εφαρμόζονται πρακτικά, δυνατότητες βιομηχανικής παραγωγής που μπορεί να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης και αναφορές σε βιβλιογραφία και άλλους ιστότοπους σχετικούς με το αντικείμενο. Επίσης καταθέτουμε μια ανοικτή πρόταση δραστηριοποίησης πάνω στο αντικείμενο της ολοκληρωμένης δόμησης περιγράφοντας τις αρχές συγκρότησης των επιθυμητών συνεργασιών και κάνοντας αναφορά στην σχετική διεθνή εμπειρία.

Αφιερώνουμε την προσπάθειά μας στην μνήμη του φίλου, δασκάλου και συνεργάτη Δημήτρη Παπανικολάου, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της "ολοκληρωμένης δόμησης" και υποστήριξε τις καινοτομικές ιδέες του με ανιδιοτέλεια και γενναιότητα σε μια εποχή που δεν ήταν ακόμη ώριμη να τις αποδεχτεί.

 

 

Πρόσκληση

Καλούμε όσους ασχολούνται με συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή επιχειρηματικό επίπεδο να μας στείλουν υλικό από σχετικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητές τους το οποίο θα ήθελαν να παρουσιάσουν. Εφόσον το υλικό αυτό —το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης τα οποία προσδιορίζουν το αντικείμενο ενδιαφέροντός μας— κριθεί κατάλληλο, μπορούμε να το "ανεβάσουμε" στον δικό μας ιστότοπο ή αν υπάρχει ήδη ιστότοπος που το παρουσιάζει να αναφερθούμε σε αυτόν. Επίσης καλούμε όσους παραγωγούς (ιδιώτες ή εταιρείες) δραστηριοποιούνται σε συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης ή προϊόντα γενικής χρήσης που θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε τέτοια συστήματα να επικοινωνήσουν μαζί μας και να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο, ώστε να αναφερθούμε σε αυτούς και να τους φέρουμε σε επαφή με άλλους παραγωγούς που ανταποκρίνονται στην προσπάθειά μας.

 

HOME