3    Χαρακτηριστικά συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης.

 

Αναφέρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο ενδιαφέροντός μας και χαρακτηρίζουμε ως "συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης".

 

- Υποστήριξη ψηλής ποικιλομορφίας στον σχεδιασμό δομημένου χώρου

Η "ποικιλομορφία" μπορεί να οριστεί ως το μέγεθος του συνόλου των συμβατών ως προς το σύστημα σχεδίων τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ενός έργου. Η ψηλή ποικιλομορφία επιτρέπει πολλές διαφορετικές συνθετικές επιλογές μεταξύ των οποίων μπορεί να κριθεί η καταλληλότερη για κάθε δεδομένο συνθετικό πρόβλημα. Έτσι συνδέεται άμεσα με την προσαρμοστικότητα του συστήματος σε διαφορετικές συνθετικές απαιτήσεις.

 

- Δυνατότητα ψηλής ποικιλομορφίας σε διαφορετικές κλίμακες

Η διάκριση μεταξύ διαφορετικών συμβατών ως προς το σύστημα σχεδίων εξαρτάται από κριτήρια τα οποία διαφοροποιούνται ως προς την κλίμακα, καθώς σχέδια τα οποία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μικρής κλίμακας μπορεί να θεωρούνται ως όμοια στην μακρά κλίμακα. Κατά συνέπεια η ποικιλομορφία τείνει να μειώνεται ως προς την κλίμακα. Η δυνατότητα διατήρησης ψηλής ποικιλομορφίας σε διαφορετικές κλίμακες επιτρέπει στο σύστημα να ανταποκριθεί σε ανάγκες και προδιαγραφές οι οποίες αφορούν σε αυτές τις κλίμακες.

Η ποικιλομορφία σε μια κλίμακα σχεδιασμού δεν θα πρέπει να μειώνεται σημαντικά από περιορισμούς οι οποίοι τίθενται σε μια μεγαλύτερη κλίμακα. Ωστόσο, τέτοιοι περιορισμοί απαιτούνται εφόσον αντιπροσωπεύουν γνώση σχεδιασμού η οποία επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος

 

- Εξασφάλιση ολοκλήρωσης των διαφορετικών συστημάτων του κτιριακού έργου

Τα διαφορετικά συστήματα του κτιριακού έργου (πχ. φέρον, ηλεκτρομηχανολογικό, υδραυλικό, ενεργειακό σύστημα) πρέπει να λειτουργούν σε συνθήκες συνέργιας, δηλαδή η λειτουργία κάθε συστήματος να ενισχύεται από την λειτουργία των άλλων. Επίσης η συναρμολόγηση των συγκεκριμένων συστημάτων θα πρέπει να υποστηρίζεται—ιδανικά να προκύπτει—από την συναρμολόγηση των μονάδων του ενιαίου – ολοκληρωμένου συστήματος δόμησης, έτσι ώστε ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος εργασίας για την παραγωγή ενός κτιριακού έργου να είναι μικρότερος από τον αθροιστικό χρόνο παραγωγής των επιμέρους συστημάτων του.

 

- Υποστήριξη της "ανάδυσης" επιθυμητών ιδιοτήτων του κτιριακού έργου

Οι γενικές επιθυμητές ιδιότητες του κτιριακού έργου θα πρέπει να προκύπτουν μάλλον ως συνέπεια της εφαρμογής του δομικού συστήματος (βλ. "αναδυόμενες ιδιότητες"), παρά ως αποτέλεσμα σχεδιασμού του εκάστοτε έργου. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός έργου, καθώς μέρος της εργασίας αυτής είναι ενσωματωμένη στο δομικό σύστημα.

 

- Υποστήριξη "αναπτυξιακών διαδικασιών" παραγωγής βασισμένων στην επανάχρηση πληροφορίας

Το "αναπτυξιακό" πρότυπο προσδιορίζει μια αναδρομική "από το ειδικό προς το γενικό" διαδικασία δημιουργίας όπου μεγάλης κλίμακας, σύνθετες, εξειδικευμένες δομές συντίθενται από μικρότερης κλίμακας, απλούστερες και λιγότερο εξειδικευμένες δομές. Κατά την διαδικασία αυτή πραγματοποιείται επανάχρηση πληροφορίας, καθώς διαφορετικές εξειδικευμένες δομές κληρονομούν την ίδια πληροφορία, η οποία έχει παραχθεί σε προηγούμενες συνθετικές φάσεις.

Στον τομέα της διαδικασίας της κατασκευής, προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης στοιχείων του ίδιου του έργου (στο εκάστοτε στάδιο ολοκλήρωσής του) ως εργαλείων δόμησης, έτσι ώστε να μειωθούν οι απαιτήσεις χρήσης μέσων που καθιστούν την διαδικασία παραγωγής πολύπλοκη και δαπανηρή σε κάθε μορφής πόρους.

 

- Μείωση του κοινωνικού κόστους του κτιριακού έργου

Η απαίτηση μείωσης του κοινωνικού κόστους —συμπεριλαμβανομένου και του κόστους πληροφορίας— του κτιριακού έργου εναρμονίζεται τόσο με κοινωνικά αιτήματα όσο και με την φυσική τάση του συστήματος να λειτουργεί στην χαμηλότερη "ενεργειακή στάθμη" (εδώ ο όρος "ενεργειακή στάθμη" χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δηλώσει το επίπεδο κατανάλωσης κοινωνικών πόρων).

 

- Μείωση της κατανάλωσης υλικών και ενεργειακών πόρων

Η παραγωγή και η λειτουργία του κτιριακού έργου απαιτεί την κατανάλωση υλικών και ενεργειακών πόρων. Η μείωση της απαιτούμενης κατανάλωσης σχετίζεται άμεσα με την μείωση του κοινωνικού κόστους καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι συντελεί στην προσαρμογή του συστήματος στο κοινωνικό, φυσικό και τεχνικό του περιβάλλον.

 

- Ενίσχυση της μεταβλητότητας του δομημένου χώρου

Ο δομημένος χώρος πρέπει να μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα. Αυτό αυξάνει την προσαρμοστικότητα του συστήματος σε μεταβλητές συνθήκες, ενώ κάνει δυνατή την ικανοποίηση μεγάλου πλήθους εξειδικευμένων αναγκών.

 

- Εκμετάλλευση δυνατοτήτων διαθέσιμης τεχνολογίας παραγωγής

Η υλοποίηση του συστήματος δόμησης πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί στο υπάρχον τεχνολογικό πλαίσιο, με κόστος μικρότερο από αυτό που εξοικονομείται μέσω της εφαρμογής του συστήματος. Ιδανικά, το σύστημα δόμησης θα πρέπει να κάνει βέλτιστη χρήση διαθέσιμων παραγωγικών δυνατοτήτων οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα παρέμεναν αδρανείς.

 

- Δυνατότητα παραγωγής αρχιτεκτονικού χώρου ψηλής ποιότητας

Η ποιότητα του αρχιτεκτονικού χώρου εξαρτάται από την ποιότητα των υλικών πόρων που παρέχονται από το σύστημα καθώς και από γενικές χωρικές ιδιότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν το σύστημα και προκύπτουν ως "αναδυόμενες ιδιότητες".

 

HOME