4    Ανοικτή πρόταση δραστηριοποίησης πάνω στο αντικείμενο της ολοκληρωμένης δόμησης.

 

4.1     Γενική περιγραφή

Η πρόταση βασίζεται στην παρατήρηση ότι ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα, με σαφείς στόχους αλλά χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μπορεί τελικά να υλοποιηθεί με την χωρίς προκαθορισμένες δεσμεύσεις συνεισφορά ενός κατάλληλου συνόλου παραγωγών. Η μέθοδος υλοποίησης μπορεί να βασιστεί στην λογική του "συστήματος πίνακα" (blackboard system): οι παραγωγοί ενεργούν με ασύγχρονο τρόπο καθώς καθένας, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε περιεχόμενο του "πίνακα", το συμπληρώνει με προϊόντα της εργασίας του και με βάση την ειδική τεχνογνωσία του. Φυσικά οι παραγωγοί μπορεί να επικοινωνούν και να συντονίζονται κατά ομάδες ώστε οι ενέργειές τους να συγκλίνουν στους στόχους του προγράμματος. Στην περίπτωσή μας ο "πίνακας" αντιπροσωπεύει ένα "σώμα γνώσης" σχετικά με ζητήματα ολοκληρωμένης δόμησης. Το σώμα αυτό, αφού υποστεί επαρκή επεξεργασία, θα πρέπει να περιγράφει συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης και να περιλαμβάνει την πλήρη τεκμηρίωσή τους τόσο με επιστημονικά όσο και με πρακτικά κριτήρια. Σε αυτήν την μορφή—αλλά και σε προηγούμενα στάδια επεξεργασίας—μπορεί να τροφοδοτήσει ερευνητικές δραστηριότητες (πχ διπλωματικές ή μεταπτυχιακές εργασίες, δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε διαγωνισμούς κλπ) αλλά και να ενισχυθεί σημαντικά από πληροφορίες που παράγονται από τις δραστηριότητες αυτές. Η δημοσιοποίηση ενός κατάλληλου τμήματος αυτού του "σώματος γνώσης", η οποία μπορεί να γίνει με άξονα τον παρόντα ιστότοπο και να περιλαμβάνει επίσης δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις, είναι δυνατό να προκαλέσει ανταπόκριση από τρίτους και ενίσχυση της προσπάθειας με μη προβλέψιμο τρόπο.

Είναι σαφές ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε επαγγελματικές δραστηριότητες όσο δεν υπάρχουν μεταξύ των συμμετεχόντων κάποιοι που να είναι σε θέση να αναλάβουν τις απαιτούμενες πρακτικές, χρονικές και οικονομικές δεσμεύσεις. Ωστόσο, εάν η συλλογική εργασία καταλήξει σε ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αποτελέσει πειστική ανοικτή επιχειρηματική πρόταση, τότε η δημοσιοποίησή του κάνει πιθανή (και υπό ορισμένες προϋποθέσεις βέβαιη) την εκδήλωση ενδιαφέροντος από παράγοντες οι οποίοι θα είναι σε θέση να καλύψουν τις υπολειπόμενες απαιτήσεις. Τότε—και κατά περίπτωση—η επικοινωνία των ενδιαφερόμενων παραγωγών με τους συγκεκριμένους παράγοντες μπορεί να καταλήξει σε επαγγελματική εφαρμογή. Προφανώς κάθε τέτοια εφαρμογή θα αποδίδει τεχνογνωσία και τεκμηρίωση που θα ενσωματώνεται στο προϊόν της συλλογικής δραστηριότητας, ενισχύοντάς το και καθιστώντας το ελκυστικότερο για επόμενες εφαρμογές.

Στην συνέχεια περιγράφουμε σχηματικά πως νομίζουμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει η προτεινόμενη προσπάθεια.

 

 

4.2     Μορφοποίηση

 

4.2.1     Γενικός Στόχος

Ανάπτυξη – αξιοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης τα οποία εξασφαλίζουν:

·         Βελτίωση ποιότητας μελέτης & έργου

·         Μείωση χρόνου μελέτης & κατασκευής

·         Μείωση κόστους κατασκευής & χρήσης του έργου

 

4.2.2     Προγραμματικοί Στόχοι

·         Δημιουργία μιας βάσης γνώσης σχετικής με συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης, είτε στο επίπεδο της πραγματικής παραγωγής είτε στο επίπεδο των ιδεών και της έρευνας. Το αντικείμενο αφορά σε κάθε μέθοδο σχεδιασμού, κατασκευής ή χρήσης ενός κτιριακού έργου η οποία περιλαμβάνει χαρακτηριστικά συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης και επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις από τις συμβατικές μεθόδους στον τομέα του χρόνου εργασίας, του κόστους, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή της κατανάλωσης πόρων. Η βάση αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε ενδιαφερόμενο για επαγγελματικούς ή επιστημονικούς σκοπούς.

·         Καταγραφή υπαρκτών συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης και κάθε είδους πληροφοριών πάνω σε αυτά.

·         Καταγραφή υπαρκτών παραγωγικών δυνατοτήτων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης.

·         Διερεύνηση της δυνατότητας να συνδυαστούν υπάρχοντα συστήματα επιμέρους ειδικών κατασκευών για την ανάπτυξη γενικότερων συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης.

·         Ανάπτυξη ενός ή περισσοτέρων συστημάτων ή μεθόδων σχεδιασμού, κατασκευής ή χρήσης κτιριακών έργων. Τα συστήματα και οι μέθοδοι θα είναι ανεξάρτητα από κάθε συγκεκριμένο έργο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως υποδομή σε διαφορετικά έργα. Η ανάπτυξη τέτοιας υποδομής θα υποστηρίζει την επανάχρηση πληροφορίας ώστε οι λύσεις που δίνονται σε γενικής φύσης προβλήματα να είναι διαθέσιμες σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμογής.

·         Καταγραφή, επικοινωνία και αναζήτηση μορφών οργάνωσης παραγωγών με στόχο την μόνιμη ή κατά περίπτωση ("εξειδικευμένη σε έργο") συγκρότηση επαγγελματικών σχημάτων και συνεργασιών επαρκών για την βέλτιστη παραγωγή ενός έργου. Ο όρος "βέλτιστη" αναφέρεται στην ικανοποίηση όλων των προδιαγραφών του έργου με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση πόρων (εργασία, ενέργεια, υλικά, πληροφορία).

·         Εφαρμογές σε περιπτώσεις συγκεκριμένων έργων (διαγωνισμοί ή πραγματικές εφαρμογές), με την μορφή συμμετοχής ενδιαφερόμενων παραγωγών στην μελέτη ή και την οργάνωση της παραγωγής. Ο βαθμός συμμετοχής εξαρτάται από το είδος και μέγεθος του έργου καθώς και από τις δυνατότητες του ενδιαφερόμενου παραγωγού: μπορεί να κυμαίνεται από πραγματοποίηση σχετικής έρευνας έως την πλήρη παραγωγή του έργου.

 

4.2.3     Γενικές κατευθύνσεις

·         Αξιοποίηση & σύνθεση τεχνογνωσίας διαφορετικών ατόμων ή ομάδων

·         Αξιοποίηση & σύνθεση τεχνικών δυνατοτήτων που προσφέρονται από υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες

·         Εφαρμογή αρχών σχεδιασμού συστημάτων

·         Εφαρμογή αρχών και τεχνολογιών "βιώσιμης δόμησης"

·         Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων CAD

 

4.2.4     Δραστηριότητες

·         Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών και καταγραφή κόστους προϊόντων που παράγονται από υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες (μπορεί να υποστηριχθεί με χρήση σχετικού ερωτηματολογίου)

·         Μελέτη παραγωγικών δυνατοτήτων βιομηχανικών μονάδων (μπορεί να απαιτηθεί χρήση σχετικού ερωτηματολογίου και συνάντηση – συνέντευξη με τους υπεύθυνους παραγωγής)

·         Τεχνική και οικονομική σύγκριση βιομηχανικών προϊόντων με δομικά υλικά και στοιχεία συμβατικής δόμησης

·         Σχεδιασμός ολοκληρωμένων συστημάτων μελέτης–παραγωγής–κατασκευής με σαφείς ποιοτικές, οικονομικές και χρονικές προδιαγραφές που υπερβαίνουν αυτές της συμβατικής δόμησης.

·         Τεχνική τεκμηρίωση της ανταπόκρισης κάθε συστήματος στις προδιαγραφές του (μπορεί να απαιτηθεί συνεργασία με μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων).

·         Μελέτη συμβατότητας κάθε συστήματος με τις προδιαγραφές ΓΟΚ.

·         Σύνταξη πρότυπου πρωτοκόλλου πιθανής συνεργασίας με βιομηχανικές μονάδες κατάλληλες για την παραγωγή στοιχείων του συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει το είδος και την μορφή της συνεργασίας, την μορφή του παραδοτέου από την βιομηχανική μονάδα προϊόντος και τους βασικούς όρους της σύμβασης συνεργασίας.

·         Εικονική εφαρμογή των συστημάτων σε "περιπτώσεις εφαρμογής" (case studies) για τις οποίες δεν προβλέπεται αναγκαστικά υλοποίηση (πχ συμμετοχή σε διαγωνισμούς, προμελέτες, πειραματικά προβλήματα)

·         Δημιουργία τεύχους παρουσίασης – τεκμηρίωσης κάθε συστήματος (μπορεί να συμπληρώνεται με "περιπτώσεις εφαρμογής")

·         Παρουσίαση των συστημάτων και των περιπτώσεων εφαρμογής τους με την σχετική τεκμηρίωση στο internet.

·         Επαφές με εταιρείες ή ιδιώτες που θα μπορούσε να αναλάβουν την γενική εργολαβία και την επιχειρηματική – οικονομική διαχείριση πραγματικών περιπτώσεων εφαρμογής (χρήση της παρουσίασης στο internet και των τευχών παρουσίασης).

·         Καταγραφή των πιθανών γενικών εργολάβων

 

4.2.5     Διαχείριση πραγματικών περιπτώσεων εφαρμογής

Η διαχείριση πραγματικών περιπτώσεων εφαρμογής μπορεί να βασιστεί στην ακόλουθη διαδικασία:

 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιο εργοδότη:

·         Επαφή μεταξύ του υποψήφιου εργοδότη και των ενδιαφερόμενων παραγωγών, όπου ο πρώτος ορίζει τις προδιαγραφές του έργου.

·         Εφόσον δεν υπάρχει μεταξύ των ενδιαφερόμενων παραγωγών η δυνατότητα γενικής εργολαβίας, ενημέρωση πιθανών γενικών εργολάβων επιλεγμένων από την καταγραφή που έχει προηγηθεί.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιο γενικό εργολάβο:

·         Επαφή μεταξύ του υποψήφιου γενικού εργολάβου και των ενδιαφερόμενων παραγωγών για ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες συνεισφοράς κάθε μέρους στο έργο.

·         Ο υποψήφιος γενικός εργολάβος επιλέγει παραγωγούς κατάλληλους για το συγκεκριμένο έργο και σε συνεργασία μαζί τους συντάσσει πρόγραμμα παραγωγής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επιλογή μονάδων παραγωγής (πχ βιομηχανιών των οποίων οι παραγωγικές δυνατότητες έχουν ήδη καταγραφεί) κατάλληλων για να προμηθεύσουν προϊόντα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του έργου.

·         Συντάσσονται προτάσεις συνεργασίας μεταξύ υποψήφιου εργοδότη, υποψήφιου γενικού εργολάβου, ενδιαφερόμενων παραγωγών και επιλεγμένων μονάδων παραγωγής. Οι προτάσεις προσανατολίζονται στην δημιουργία ενός "δικτύου συμβολαίων" (contract net) το οποίο επικυρώνεται εφόσον γίνει δεκτό από όλα τα απαιτούμενα μέρη.

 

 

4.3     Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στα πλαίσια της παρούσας πρότασης και απευθύνεται σε παραγωγούς:

-     συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης ή συστημάτων που εφαρμόζονται σε κτιριακά έργα και καλύπτουν μέρος της κατασκευής.

-     προϊόντων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε κτιριακά έργα, αλλά ενδεχομένως έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής.

Οι παραπάνω κατηγορίες μπορεί να αναλυθούν ως εξής:

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει "συστήματα". Ένα σύστημα ορίζεται από ένα σύνολο τύπων προϊόντων και ένα σύνολο μεθόδων συνδυασμού τους για την παραγωγή άλλων σύνθετων προϊόντων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αν αντικείμενο του συστήματος είναι η "ολοκληρωμένη δόμηση" τότε το σύνθετο προϊόν είναι ένα ολοκληρωμένο κτιριακό έργο. Μπορεί ωστόσο το αντικείμενο του συστήματος να προσδιορίζεται από προδιαγραφές που δεν ορίζουν το κτιριακό έργο στο σύνολό του, αλλά ενδεχομένως μόνο ένα μέρος του (πχ τον φέροντα οργανισμό, το εξωτερικό περίβλημα, τα κουφώματα, κάποιο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας κλπ).

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μεμονωμένα προϊόντα τα οποία δεν αποτελούν κατ' αρχήν στοιχεία κάποιου "συστήματος", επομένως τόσο οι μέθοδοι συνδυασμού τους με άλλα προϊόντα, όσο και το είδος του σύνθετου προϊόντος που μπορεί να παραχθεί μέσω αυτών, δεν είναι σαφώς καθορισμένα. Έτσι το πεδίο πιθανής χρήσης των συγκεκριμένων προϊόντων είναι ευρύ και πιθανώς δεν περιορίζεται—ενδεχομένως ούτε προσανατολίζεται—σε κτιριακά έργα. Πιθανές εφαρμογές σε κτιριακά έργα  εξαρτώνται από τον σχεδιασμό κατάλληλων συστημάτων τα οποία μπορεί να υλοποιηθούν με χρήση τέτοιων προϊόντων (πχ η υλοποίηση ενός συστήματος δομικού σκελετού κτιριακών έργων μπορεί να βασιστεί στην παραγωγή κατάλληλα σχεδιασμένων μεταλλικών δομικών στοιχείων και ελασμάτων σύνδεσης, από μια βιομηχανική μονάδα άσχετη με κτιριακά έργα).

Στο ερωτηματολόγιο ο όρος "προϊόν" αναφέρεται τόσο σε μεμονωμένα προϊόντα όσο και σε συστήματα, αφού και τα τελευταία μπορεί να θεωρηθούν ως "προϊόντα". Ορισμένα ερωτήματα αναφέρονται ειδικά σε προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε κτιριακά έργα. Τα ερωτήματα αφορούν στους αντίστοιχους παραγωγούς.

 

Μπορείτε να κάνετε download το ερωτηματολόγιο από εδώ: Questionnaire_GR.doc, να το συμπληρώσετε και να το επιστρέψετε μέσω e-mail.

 

HOME