Ανάπτυξη Πολεοδομικών Μονάδων

Η συμπεριφορά του οικισμού κατά την θερινή περίοδο είναι ενδεικτική της προσαρμοστικότητάς του. Η ελαχιστοποίηση του οδικού δικτύου —συνεπώς και της θερμικής ακτινοβολίας της ασφάλτου— σε συνδυασμό με την συντήρηση της φυσικής χλωρίδας της οποίας η άρδευση υποστηρίζεται από την τεχνητή λίμνη δημιουργεί δροσισμό σε επίπεδο μικροκλίματος (συνέργια). Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται από την συνεισφορά της ίδιας της λίμνης στο μικροκλίμα, την εξάτμιση του νερού στα δώματα "πράσινης στέγης" και την ροή αέρα στον κεντρικό άξονα του οικισμού όπου επίσης προβλέπεται ροή νερού σε ειδικά προσανατολισμένες επιφάνειες (συνέργια).

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή